Gesponsorde link

Gesponsorde link

Algemene voorwaarden

1. BEGRIPSBEPALINGEN  

Xplow B.V. is gevestigd en heeft een geregistreerd kantoor te (5611 ZT) Eindhoven aan het adres Kennedyplein 200 en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 77549147. Xplow is bereikbaar via info@xplow.nl en 040-2094283 . BTW nummer Xplow B.V.: NL861043030B01. 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

Aanbieder m/v/g: de persoon man/vrouw/genderneutraal die op de website een erotische dienst beschikbaar stelt buiten invloed en medeweten van Xplow B.V.; 

Account: een geregistreerd gebruikersaccount van de gebruiker welke de gebruiker toegang verschaft tot een (deel van) het domein van een netwerk;   

Diensten: De dienstverlening en service door Xplow B.V. aan de gebruikers geleverd;  

Gebruiker: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon welke gebruik maakt van de website(s) en bijbehorende diensten van Xplow B.V.; 

Overeenkomst: De overeenkomst welke wordt gesloten tussen gebruiker en aanbieder zonder tussenkomst van Xplow B.V en/ of de overeenkomst die wordt gesloten tussen gebruiker en Xplow B.V. of een aanbieder en Xplow B.V. 

Website: de website(s) welke door Xplow B.V. wordt beheerd. 

2. ALGEMEEN  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde, diensten, informatie, aanbevelingen en/of overige diensten die aan de gebruiker / aanbieder worden verstrekt op de website pornomarkt.nl door Xplow B.V.  

2.2 Iedereen kan kennis nemen van de algemene voorwaarden op de website van Xplow B.V. Op verzoek zijn de Algemene Voorwaarden tevens per e mail in pdf bestand te verkrijgen en zal deze aan de aanvrager binnen 48 uur per email worden verstrekt. 

2.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Xplow B.V. en opdrachtgever / gebruiker / aanbieder gesloten overeenkomst(en). Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen. 

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, van opdracht - gever, gebruiker, aanbieder of derden wordt uitdrukkelijk door Xplow B.V. uitgesloten en van de hand gewezen. 
  

3. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE 

3.1 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.pornomarkt.nl en aan deze website en dit domein gerelateerde websites. Xplow behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  

3.2 Voorafgaand aan het gebruik van de website en daarbij behorende dienst(en) dient de gebruiker deze algemene voorwaarden goed door te lezen en na het lezen hiervan deze te accepteren. Het gebruik van de website en de dienst impliceert dat de gebruiker akkoord is en gaat met alle voortvloeiende bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.   

3.3 Voorafgaand aan het gebruik van de website en de daarbij behorende dienst(en) verklaart de gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring van de Website van Xplow B.V. te hebben gelezen, deze te begrijpen en daarnaast uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd. Indien de gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring niet heeft geaccepteerd, dient hij de website niet te gebruiken en direct te verlaten.    

3.4 De Website www.pornomarkt.nl (eventueel nog anderen toe te voegen?) is zonder uitzondering uitsluitend en exclusief toegankelijk voor een gebruiker / aanbieder welke minimaal de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Indien een gebruiker / aanbieder deze leeftijd niet heeft bereikt, dient de gebruiker / aanbieder zich per direct te onthouden van elk gebruik van de website en de dienst(en) van Xplow B.V. Indien Xplow B.V. een gerede twijfel heeft omtrent de leeftijd van een gebruiker, zal Xplow B.V. de gebruiker de toegang tot de website ontnemen en te ontzeggen. Xplow B.V. kan in het geval van twijfel omtrent de leeftijd / personalia, de gebruiker / aanbieder om (persoons)gegevens vragen waarmee leeftijd en/of personalia van de betreffende Gebruiker kan worden vastgesteld. Het gebruik van deze persoonsgegevens zal op overeenkomstige manier geschieden zoals bepaald in art. 7 van deze algemene voorwaarden.     

3.4  De gebruiker / aanbieder gaat middels het gebruik van de website een overeenkomst aan met Xplow tot het gebruik van de website en de dienstverlening van Xplow behorend bij de website.   

3.5 Xplow B.V. is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Xplow B.V. gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Xplow  B.V. de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.     

4. DE GEBRUIKER  
    
4.1 De gebruiker zal de Website uitsluitend en exclusief gebruiken voor de omschreven doeleinden zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden. De gebruiker zal de website van Xplow B.V. onder geen enkele omstandigheid schade berokkenen, misbruiken of de website gebruiken voor illegale vormen van prostitutie, seksueel contact, mensenhandel en/of enige andere vorm van seksueel misbruik. Bij enig vermoeden van misbruik van de website zal Xplow B.V. hiervan aangifte hiervan doen bij de autoriteiten. 

4.2 Een gebruiker verklaard expliciet en voorafgaand aan het contact met een aanbieder, dat er geen sprake is van seksueel overdraagbare aandoeningen. Indien de gebruiker zichzelf niet ervan heeft vergewist of er sprake is / kan zijn van een een seksueel overdraagbare aandoening dient deze zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een aanbieder.    

4.3 De website van Xplow B.V. stelt de gebruiker in staat om direct in contact te komen met een andere aanbieder en/of gebruiker. 
De gebruiker zal zich altijd en zonder enige uitzondering daargelaten op een respectvolle en passende wijze gedragen.  

4.4 Indien Xplow B.V. vaststeld/constateert, dat een gebruiker in strijd handelt met de algemeen geldende normen van fatsoen en respect, zal Xplow B.V. de gebruiker de toegang tot de website onmiddellijk en definitief ontzeggen.   

4.5 Alvorens een gebruiker zich in verbinding stelt met een aanbieder waarvan gebruiker vermoed of een gerede twijfel heeft dat de aanbieder niet uit eigen vrije wil handelt, of op grond van mensenhandel of enig andere vorm van seksueel misbruik (erotische) diensten aanbiedt, dient de gebruiker zich per direct te onthouden van ieder nader contact met de aanbieder en daarnaast Xplow B.V. en de bevoegde autoriteiten hieromtrent per ommegaande te informeren.     

4.6 Alvorens een gebruiker in persoonlijk contact treedt met een aanbieder, vergewist gebruiker er zich van dat de aanbieder hem ogenschijnlijk en in communicatie niet als minderjarig overkomt. Indien de gebruiker hieraan twijfelt, of constateert dat de aanbieder minderjarig is dient deze zich per direct te onthouden van iedere vorm van contact met de betreffende aanbieder en tevens dit vermoeden te melden aan Xplow en daarnaast aan de bevoegde autoriteiten. 

4.7 Xplow B.V.treedt expliciet en uitsluitend op als dienstverlener van het gebruikersplatform waarop een gebruiker in contact kan treden met een aanbieder. 

4.8 Xplow B.V. levert geen rechtstreekse erotische diensten en is op geen enkele wijze betrokken bij enig verzoek van een gebruiker hiertoe.    

4.9 Uitsluitend en exclusief de aangezochte aanbieder beoordeelt het ontvangen aanzoek van de verzoekende gebruiker. Indien de aanbieder het aanzoek van de gebruiker weigert, dient de gebruiker zich ten alle tijden onthouden van verder contact met de aanbiedster of zijn aanzoek dermate aan te passen conform de wensen en/of voorkeuren van de betreffende aanbieder.  

4.10 De aangezochte aanbieder zal de door hem/haar verleende (erotische) diensten rechtsstreeks aan de verzoekende gebruiker factureren. Xplow is uitdrukkelijk geen partij en op geen enkele wijze betrokken bij deze transactie. De verzoekende gebruiker dient derhalve en voorafgaand aan het gebruik van de dienst(en) van de aangezochte aanbieder, te informeren op welke wijze hij/zij de betaling kan verrichten.   


5. INHOUD DIENST    

5.1 Xplow B.V levert diensten aan haar gebruikers door middel van haar website. Deze diensten omvatten (niet-uitsluitend):  
- het aanbieden van een online gebruikersplatform waarop een gebruiker in contact kan treden met een meerderjarige aanbieder; 
- het aanbieden van erotisch/ pornografisch beeld- video en audio materiaal;  
- het aanbieden van een (chat) platform waarop gebruikers met elkaar in contact kunnen komen, in discussie kunnen treden en met elkaar kunnen communiceren;   
- het aanbieden van een erotische telefoonlijn en de mogelijkheid voor erotische diensten middels een webcam.    

5.2 Xplow B.V. is onder geen enkele omstandigheid of op enigerlij wijze betrokken bij de erotische dienst(en) die een aanbieder aan een gebruiker aanbiedt, levert, of waartoe de gebruiker een verzoek toe doet.  

5.3 Bij het totstandkomen van een (erotisch) contact tussen gebruiker en aanbieder ontstaat er een overeenkomst tussen deze 2 genoemde partijen. Xplow B.V. is hierin nooit een partij.  

5.4 Xplow B.V. behoudt zich het recht voor ongewenste en/of ongepaste content van de gebruiker op de Website zonder kennisgeving aan de gebruiker te verwijderen. Hieronder wordt o.a. verstaan content dat uiting geeft aan of kan aanzetten tot geweld, content dat volgens de wet strafbaar is gesteld zoals content van minderjarige / jeugdige personen en content dat uitingen van reclame bevat dat aanstootgevend danwel strafbaar kan zijn.  
   
5.5 De gebruiker kan uitsluitend één account registreren en/of beheren, tenzij Xplow B.V. uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming heeft gegeven voor de registratie en/of voor het in beheer hebben van meerdere accounts.  

5.6 Xplow B.V. behoudt zich het recht voor om de gebruiker die content aanbiedt zoals genoemd in art. 5,4. van deze algemene voorwaarden de toegang tot zijn/haar account, de dienst en de website per direct en permanent te ontzeggen. Indien gebruiker content plaatst-aanbiedt welke in strijd is met reguliere wetgeving zal hiervan altijd aangifte bij de betreffende autoriteiten worden gedaan en de content over dragen aan de bevoegde overheidsinstanties.  

5.7 Indien Xplow B.V. op enigerlij wijze constateert dat een bepaalde gebruiker een vorm van spam- of junk e-mail verspreidt op binnen de website behoudt Xplow B.V. zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de website, de dienst en zijn / haar account te ontzeggen.      

5.8 www.pornomarkt.nl verbiedt uitdrukkelijk en zonder uitzondering de upload van computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers enz), bestanden en ander gegevensmateriaal, Trojaanse paarden, worms, of bots. 
Indien bovenstaande door Xplow B.V. wordt geconstateerd zal de betreffende gebruiker permanent de toegang tot de website en zijn/haar account worden ontzegd.      
    6. AANSPRAKELIJKHEID 
     
6.1 Xplow B.V. kan ondanks grote zorgvuldigheid niet garanderen dat de verstrekte informatie op de website / dienst volledig en/of juist is. 

6.2 Xplow B.V. kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen en/of mallware.  

6.3 Xplow B.V. erkend op geen enkele wijze enige vorm van aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit de door een gebruiker ter beschikking gestelde content op de website of dienst. 

6.4 Xplow B.V. erkend geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige vorm van schade van de gebruiker welke het gevolg is door het gebruik van de website of voor de onmogelijkheid van het gebruik van de website. 
    
6.5 Xplow B.V. erkend geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de gebruiker welke is ontstaan door middel van het gebruik van de diensten van Xplow B.V.  

6.6 Xplow B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om een account en de content van een aanbieder (deels) te verwijderen.   

6.7 Xplow B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade van een gebruiker welke het gevolg is van diens onmogelijkheid in contact te treden met een aanbieder en/of gebruik te maken van een dienst. 

6.8 Xplow B.V. is op géén enkele wijze een partij en heeft daarnaast géén enkel belang bij enig direct of indirect (seksueel) contact tussen de gebruiker en de aanbieder. Het afnemen van een (erotische) dienst bij een aanbieder geschiedt derhalve geheel op en voor eigen rekening en risico van de betreffende gebruiker.  

6.9 Xplow B.V. is op géén enkele wijze aansprakelijk voor enige  (gevolg) schade direct of indirect en/of letselschade van de gebruiker welke het gevolg is van enig contact tussen een gebruiker en een aanbieder en/of de (erotische) dienst tussen de gebruiker en de aanbieder.    
  
6.10 Onverminderd al het bovenstaande als benoemd zal de eventuele totale aansprakelijkheid van Xplow B.V. max. € 1.000,- bedragen, voor het geheel van alle schade geleden voortvloeiende uit het gebruik van de website of de dienst(en).      

7. PERSOONSGEGEVENS    

7.1 Voorafgaand aan het verstrekken van persoonsgegevens door gebruiker en/of aanbieder verklaren gebruiker en/of aanbieder kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden alsmede het privacybeleid en het cookiestatement van Xplow B.V. en deze volledig te accepteren. 

7.2 Bij de registratie van een account dient de gebruiker / aanbieder enkele persoonlijke gegevens te verstrekken waaronder behorend in ieder geval zijn/haar: email adres, naam, postcode en telefoonnummer. De gebruiker verklaard dat hij/zij de gegevens volledig en naar waarheid aan Xplow B.V. aanbiedt. Het is de gebruiker /aanbieder niet toegestaan om de gegevens van derden aan Xplow B.V. te verstrekken. De gebruiker / aanbieder zal zich onthouden om andere gebruikers / aanbieders of derden toestemming te verlenen om gebruik te maken van zijn/haar persoonlijke account te gebruiken.  

7.3 Indien Xplow op enigerlei wijze het vermoeden heeft dat het account van de gebruiker / aanbieder oneigenlijk of door een ander persoon dan de gebruiker / aanbieder wordt gebruikt, behoudt Xplow B.V. zich het recht voor dit account met onmiddellijke ingang te deactiveren, blokkeren en/of definitief te verwijderen.  

7.4 Indien een gebruiker en/of aanbieder persoonsgegevens aan Xplow verstrekt mag laatstgenoemde ervan uitgaan dat de gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven tot verwerking van zijn persoonsgegevens volgens de huidige, geldende AVG- richtlijnen. 
        
7.5 De gebruiker zal zich ten alle tijden onthouden van het vermelden van persoonlijke contactgegevens op zijn / haar account.  

7.6 Xplow B.V. zal de gegevens van de gebruiker 1,5 jaar na het laatste gebruik danwel 1,5 jaar na zichtbaarheid van het laatste gebruik van de website verwijderen.   

7.7 De gebruiker/aanbieder geeft middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden expliciet toestemming voor het eventuele gebruik van zijn/haar gegevens voor nieuwsbrieven gegenereerd door Xplow B.V. 

7.8 De gebruiker/aanbieder kan Xplow ten alle tijden verzoeken om de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens permanent te verwijderen. Xplow zal aan dit verzoek binnen 48 uur gehoor geven, mits er op basis van enig vonnis en/of wettelijke plicht / grond zij hiertoe niet is gemachtigd.   

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
     
8.1 Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, documentatie, aanbiedingen, website, diensten of anderszins door Xplow ontwikkelde, aangeboden content aan gebruiker en / of aanbieder in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend Xplow B.V. of haar licentiegevers.  
   
8.2 De gebruiker en/of aanbieder garandeert dat hij/zij op zijn/haar account, de website of de dienst géén content zal plaatsen die in strijd is met enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.   
   
8.3 De gebruiker / aanbieder verbeurt een direct opeisbare, contractuele boete van € 2.000,- per geval van inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Xplow B.V., en € 1.000,- per dag dat de inbreuk voortduurt.        

9. VRIJWARING    

9.1 De opdrachtgever, gebruiker en/of aanbieder vrijwaart Xplow B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Xplow ten behoeve van de opdrachtgever, gebruiker en/of aanbieder aangeboden / ontvangen / overeengekomen diensten, content of anderzijds.  

9.2 Mocht er zich een voorval voordoen waardoor Xplow B.V. door een (gemachtigde van een) aanbieder of gebruiker in een civiele en/of strafrechtelijke procedure wordt betrokken, behoudt Xplow zich het recht voor om de gebruiker op te roepen in vrijwaring, als getuige of als voegende partij. Tevens behoudt Xplow B.V. zich het recht voor al haar schade voortvloeiend uit een dergelijke procedure volledig te verhalen op de gebruiker / aanbieder. 

10. DUUR VAN DE OVEREENKOMST  

10.1 Elke overeenkomst welke wordt gesloten tussen een gebruiker, aanbieder en Xplow B.V. wordt voor onbepaalde tijd bepaald. 
  
10.2 De gebruiker / aanbieder kan de overeenkomst altijd en met onmiddellijke ingang zelfstandig en eenzijdig beëindigen door zijn / haar account op de website definitief te verwijderen.   

10.3 Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

11. SLOTBEPALINGEN  

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Partijen hebben het Nederlands recht van toepassing verklaard.    

11.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of deels van toepassing is verklaard, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.  
  
11.3 Indien blijkt dat enige hierin beschreven bepaling(en) onwettig, onjuist of ongeldig zijn , zal deze afgescheiden worden van de algemene voorwaarden, de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen desondanks onverminderd van kracht blijven. 

Gesponsorde link

Gesponsorde link